Асфалт

Методи на испитување:

 • Определување на Гранулаторски состав
 • Определување на содржина на битумен (Екстракција)
 • Определување на стабилност и течење (Маршал)
 • Определување на специфична маса на асфалтна мешавина
 • Определување на волуменска маса на асфалтна мешавина
 • Определување на шуплини
 • Комплетно испитување на свежа асфалтна маса
 • Вадење на кернови од готов коловоз
 • Испитување на волуменска тежина и збиеност и дебелина на проби од готов коловоз
 • Пенетрација на битумен при 25 ˚C
 • Точка на омекнување
 • Критична точка на битумен по Фраас
 • Дуктилитет на битумен
 • Температура
 • Равност (km)
 • Количина на емулзија