Теренски испитувања

  • Определување на волуменска тежина по метод на калибриран песок
  • Испитување на модул на стисливост со статична и динамичка кружна плоча
  • Мерење на асфалтна температура
  • Земање на свежа асфалтна маса
  • Вадење на кернови од асфалтна и бетонска конструкција
  • Определување на влажност на почва
  • Земање на бетонски пробни тела
  • Определување на конзистенција на свеж бетон со Slump тест
  • Испитување сo Pull-off тест
Геомеханичка преза за испитување модул на стисливост

Геомеханичка преса за испитување модул на стисливост

 

00010

Динамичка преса за определување на динамички модул на стисливост

 

Вадење на кернови од асфалтна конструкција

Вадење на кернови од асфалтна конструкција

 

Земање на бетонски пробни тела

Земање на бетонски пробни тела

 

Определување на конзистенција на свеж бетон со Shump тест

Определување на конзистенција на свеж бетон со Slump тест

 

Мерење на асфалтна температура

Мерење на асфалтна температура