Префабрикувани бетонски и АБ елементи

Армирано-Бетонски цевки

Методи на испитување:

 • Геометриски карактеристики на АБ цевки
 • Определување апсорпција на вода на АБ цевки
 • Цврстина на кршење , Анекс Cна АБ цевки
 • Определување на цврстина на свивсњена АБ цевки
 • Закривеност на цевките на АБ цевки
 • Испитување на водонепропусливост АБ цевки

Бетонски рабници и Бетонски блокови за поплочување (Бехатон)

Методи на испитување:

 • Геометриски карактеристики
 • Определување на отпорност на мраз и соли
 • Определување апсорпција на вода
 • Цврстина затегање при виткање
 • Определување на отпорност на абење
 • Определување на отпорност на лизгање ( USRV )