Услуги

 • Архитектонски проект
 • Градежно конструктивен проект/Статика со сеизмика
 • Електротехнички проект
 • Проект за водовод и канализација
 • Термотехнички проект
 • Машински проект
 • Сообраќаен проект
 • Проекти од високоградба (згради, индивидуални куќи и хали)
 • Проекти од нискоградба
 • Проекти за бетон
 • Проекти за коловозна конструкција
 • Проекти на претходен состав на рецептури за асфалтни и бетонски мешавини
 • Елаборат за заштита од пожари и инсталации за дојава на пожар
 • Елаборат за геомеханика
 • Елаборат за заштита при работа
 • Елаборат за заштита на животната средина
 • Елаборат за енергетска ефикасност

Видови на објекти:

 • Објекти за домување/колективно и индивидуално
 • Деловни објекти
 • Јавни објекти
 • Производни објекти
 • Индивидуални објекти