Лабораторија

При извршување на активностите од испитувањата, лабораторијата Геоконтрол ги исполнува барањата на:

  • стандардот МКС EN ISO/IEC 17025:2006,
  • очекувањата на корисниците на услуги,
  • органите на управата кои носат законски и подзаконски акти и
  • акредитационото тело.

Лабораторијата располага со нова современа опрема Теcnotest Moderna Italy за изведување на класификациони и специјализирани испитувања на почвени материјали за определување на физичко-механичките и деформабилните карактеристики на истите, теренски контролни геомеханички испитувања, испитувања на градежни материјали (агрегат, асфалт и бетон).

панорама_лабораторија