Лепила

Методи на испитување:

 • Определување на адхезиона јакост на затегање за лепила на цементна основа
 • Почетна Адхезиона јакост
 • Адхезиона јакост по потопување во вода
 • Адхезиона јакост по стареење со загревање
 • Адхезиона јакост по циклуси на мрзнење и одмрзнување
 • Определување на отворено време
 • Определување на лизгавост
 • Определување на трансверзална деформација за лепила на цементна основа и маси
 • Определување на адхезиона јакост на затегање на лепила за стиропор, Согласно ETAG 004
 • Определување на адхезиона јакост на затегање на   лепила за стиропор на супстрат од бетонска подлога, Согласно ETAG 004
 • Определување на адхезиона јакост на затегање на   на лепила за стиропор на супстрат од стиропор, Согласно ETAG 004
 • Определување на адхезиона јакост на затегање на   на лепила за стиропор на супстрат од стиропор после стареење, Согласно ETAG 004