Малтер

  • Определување на гранулометриски состав (со анализа на сеење)
  • Одредување на постојаност на свеж малтер (со метод на распростирање)
  • Одредување на волуменска тежина на свеж малтер
  • Одредување на присуство на воздух во свеж малтер
  • Одредување на време на вградување и време за корекција кај свеж малтер Метод Б
  • Одредување на сува волуменска тежина на стврднат малтер
  • Одредување на јакост на свиткување и јакост на притисок на стврднат малтер
  • Одредување на коефициент на абсорпција на вода како резултат на капиларно дејство на стврднат малтер
  • Одредување на јакост на лепливост на стврднати малтери за грубо и фино малтерисување на супстрати