Агрегат

Методи на испитување:

 • Методи за земање примероци
 • Методи за намалување на лабораториски примероци
 • Определување гранулометриски состав
 • Определување на форма на зрна – Индекс на плочкавост
 • Определување на форма на зрна – Индекс на форма
 • Испитување со еквивалент на песок.
 • Определување волуменска маса во растресита состојба
 • Методи за опрелување на отпорност на дробење (ACV)
 • Методи за опрелување на десет проценти фини честици (TFV)
 • Определување отпорност на дробење по ЛОС АНЃЕЛЕС (LA) – МЕТОДA
 • Определување отпорност на дробење, Micro Deval – МЕТОДA
 • Определување Коефициент на забрзано полирање (PSV)
 • Определување на шуплини на филер возбиена состојба
 • Определување содржина на вода при сушење во вентилирана печка
 • Определување на Специфична маса и Абсорбција на вода
 • Определување волуменска маса на филер со Пикнометар метод
 • Испитување на топлински својства и атмосферски влијанијана агрегати , Тест со магнезиум сулфат
 • Определување на Отпорност на мраз, Метода со Натриум Сулфат Na2SO4
 • Комплетно испитување на камен од матична карпа