Бетон

Методи на испитување:

 • Јакост на притисок на бетонско пробно тело
 • Изработка и нега на бетонско пробно тело
 • Конзистенција на бетон (Абрамсов конус)
 • Конзистенција на бетон (VE-BE)
 • Содржина на пори во свеж бетон
 • Зафатнинска маса на свеж бетон
 • Густина на свеж бетон
 • Водонепропустност – B2, B4, B6, B8, B12
 • Отпорност на мраз (M50) (M100) (M150)
 • Јакост на притисок со Склерометар
 • Вадење на обработка на пробни цилиндри