Геотехника

Методи на испитување:

 • Определување на влажност
 • Определување на Атебергови граници на конзистенција
 • Гранулометриска анализа
 • Определување на релативна збиеност (Прокторов опит)
 • Испитување на CBR
 • Испитување на волуменска тежина
 • Испитување на специфична тежина
 • Испитување на степен на збиеност
 • Испитување на модул на стисливост со кружна плоча Ø 300 mm
 • Испитување на динамички модул на деформација
 • Опит со директно смолкнување
 • Ендометарски опит
 • Комплетно испитување на тампонски материјал
 • Испитување на материјал за употребливост на насип и постелка
 • Гранометриска анализа – суво сеење, мокро сеење, ареометрирање
 • Изработка на елаборат од геомеханички истражни работи