Лабораториски испитувања

Лабораторијата Геоконтрол располага со нова современа опрема Теcnotest Moderna.

Апаратура

Вентилирачка сушница

Вентилирачка сушница

Потресен столб

Потресен столб

Базен за нега на бетонски пробни тела

Базен за нега на бетонски пробни тела

РК метар

РК метар

Апарат за испитување еквивалентен на песок

Апарат за испитување еквивалент на песок

Апарат за пенетранција на битуменот

Апарат за пенетрација на битуменот

Автоматска дигитална преса - CBR

Автоматска преса за испитување CBR, јакост на свивање и јакост на притисок

Апарат за испитување, метод со притисок - А

Апарат за испитување, метод со притисок – А

Автоматски дигитална преса за испитување јакост на притисок

Автоматска дигитална преса за испитување јакост на притисок

00056

Миксер

 

0115

Aпарат за испитување водонепропустност на бетон – VDP

0125

Aпарат за испитување на коефициент на забрзано полирање

0127

CBR преса

0137

Pull – оff тест

0196

Абразија на агрегат – МICRODEVAL

0143

Автоматски дигитален Прокторов набивач

0148

Апарат за директно смолкување на ситнозрни материјали

0153

Вибромаса

0155

Викатов апарат – време на врзување на цемент

0201

Геомеханичка мешалка (Миксер)

0158

Геомеханичка сушара

0203

Геомеханички пенетрометар

0161

Дигитална Маршалова преса

0167

Дуктилометар – Дуктилитет на битумен

0175

Едометар

0179

Испитување конзистенција на бетон – КБ метода

0182

Лабораториски сита

0185

Определување вредност на отпор на лизгање (USRV)

02010

Порозиметар на бетон

0211

Точка на лом на битумен по FRASS

0212

Хидрауличка преса за испитување на јакост на затегање при свивање